Ректорын зөвлөлийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал


4-р сар. 17, 2017, 10:51 a.m.

Хурал эрдмийн зөвлөлийн (I-203) тоот өрөөнд 14 00 цагт болно.

Хэлэлцэх асуудал

1. Инновацийн долоо хоног зохион байгуулах тухай.

ЭШИ эрхэлсэн проректор

Ч.Баасандаш

ЭША-ны дарга

Х.Отгон-Эрдэнэ

БуХС-ийн захирал

Б.Пүрэвсүрэн

2. “IFOST-2017” олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд профессор, багш нарыг оролцуулах бэлтгэл ажил.

ЭШИ эрхэлсэн проректор

Ч.Баасандаш

ЭША-ны дарга

Х.Отгон-Эрдэнэ

Бусад асуудал

  1. Магистрын зэрэг дүйцүүлэн олгох тухай.

ЭШИ эрхэлсэн проректор

Ч.Баасандаш

 

                                  ЗАХИРГАА, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР