Инженер, Технологийн Дээд Боловсрол Төсөл


 Инженер, Технологийн Дээд Боловсрол Төсөл

 Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл

 Бэлтгэл Косен сургалт

 Хамтарсан Баклаврын сургалт

 Хамтарсан судалгааны төсөл

 Тоног төхөөөрөмж

 Зэргийн сургалт

 ШУТИС-ийн ажлын хэсэг