1. Захиргааны үйл ажиллагааны чиглэлээр


   ШУТИС-ийн дүрэм

  ШУТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрэм

  ШУТИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам

  Багш ажилтны ёс зүйн дүрэм, зөвлөлийн ажиллах журам

  ШУТИС-ийн Удирдах албан тушаалтны албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх, албан тушаал хавсран ажиллах журам

  Ректорын зөвлөлийн хурлын дэг

  Тушаал боловсруулах, хянах, бүртгэх, биелэлтэнд хяналт тавих журам

  ШУТИС-д мөрдөх албан хэрэг хөтлөлтийн заавар

  ШУТИС-ийн дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм

  ШУТИС-ийн ёслолын хувцасны загвар хэрэглэх журам

  ШУТИС-ийн Дотоод хяналт шалгалтын журам

  Багшийн хөгжлийн төвийн дүрэм

  ШУТИС-ийн Оны шилдэг багш шалгаруулах журам

  Хоолны газрын нийтлэг журам

  ШУТИС-Эрүүл мэндийн төвийн ажиллах дотоод журам

  ШУТИС-ийн архивын дүрэм

  ШУТИС-ийн Архивын сан хөмрөгийн баримтыг ашиглуулах журам

  ШУТИС-ийн профессор багш, ажилтан ажилчдыг шагнаж урамшуулах журам

  Профессор багш, ажилтан ажилчдад ажлын үр дүнгээр нэмэгдэл хөлс олгох журам

  ШУТИС-ийн багш ажилтныг орон сууцны зээлд хамруулах үйл ажиллагааг зохицууулах журам

  "ШУТИС-ийн багш, ажилтны өөрийн үнэлгээний систем"-ийг хэрэгжүүлэх түр журам

  ШУТИС-ийн 2018 оны хамтын гэрээ

  ШУТИС-ийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх журам

  ШУТИС-ийн Ахмадын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам