7. Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр

  ШУТИС-ийн санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

  Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг

  Сургууль хоорондын кредитийн тооцоо хийх журам

  Төлбөрт үйлчилгээний төрөл, төлбөрийн хэмжээг батлах тухай Шинэ

  Зардлын норм шинэчлэн батлах тухай