• Сургууль

  Геологи, уул уурхайн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Инженер геологи, геотехник

  Хөтөлбөрийн индекс - 058802

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Инженер геологи, геотехник

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1973

Бүс нутаг, хот тосгон, ашигт малтмалын орд, уул уурхай, барилга байгууламжийн нутаг дэвсгэр, талбай, зурвасын геологи орчин, инженер-геологийн нөхцөлийг (хөрс чулуулаг, газрын гадаргын тогтоц, газар доорх усны нөхцөл, газар хөдлөл болон бусад геологи, инженер-геологийн үзэгдэл, үйл явцын үүсэл хөгжил түүний нөлөөлөл, хөрс чулуулгийн шинж чанар, төлөв байдлыг) үнэн зөв тодорхойлох, зураг төсөл боловсруулахад шаардагдах инженер-геологийн үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тогтоох, геологи орчин, инженер-геологийн нөхцөлийн цаашдын хувиралт, өөрчлөлтөд үнэлэлт өгөх чадвартай мэргэжилтэнг бэлтгэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино

 1. Суурь шинжлэх ухааны мэдлэг, хүн-байгальд ээлтэй олон улсын стандартад нийцсэн ул хөрсний хөдлөл зүй, шинж чанарын инженерийн тооцоолол, технологийн мэдлэгийг олгох
 2. Хувь хүний болон Инженер геологи, геотехникч мэргэжлийн, ур чадвар, дадал, чиг хандлагатай , чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэх
 3. Олон соёл, иргэншлийн янз бүрийн төлөв хандлагатай хүмүүстэй харилцах, хамтаар ажиллах ур чадвартай, харьцааны соёлтой, орчин үеийн иргэнийг бэлтгэх
 4. Нийгэм, бизнесийн хүрээнд ажиллах, инженерийн сэтгэлгээтэй, зах зээлийн эрэлт, салбарын дотоод, гадаад боломжид нийцүүлэн инженер геологи, геотехникийн салбарын үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, удирдах, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах мэргэжилтэн бэлтгэх

(a) Математик, шинжлэх ухаан, инженерийн мэдлэгээ хэрэглэх чадвар [1.1], [1.2]

(b) Инженер геологи, геотехникийн чиглэлийн аливаа асуудлыг тодорхойлох, томъёолох, шийдвэрлэх чадвар [2.1]

(c) Ул хөрсний хээрийн болон лабораторийн туршилт явуулах төлөвлөгөө гаргах, туршилт хийх, үр дүнг шинжлэх, тайлалт хийх [2.2]

(d) Насан туршийн боловсролын хэрэгцээг ойлгож суралцах чадвар [2.4]

(e) Мэргэжлийн болон ёс зүйн хариуцлагаа ухамсарлах [2.5]

(f) Олон чиглэлийн мэргэжлийн багт ажиллах чадвартай байх [3.1]

(g) Харилцааны ур чадвар [3.2] (h) Дасан зохицох сэтгэлгээтэй байх [4.1]

(i) Орон зайн сэтгэлгээтэй байх [4.3]

(j) Системтэй сэтгэх [4.3]

(k) Инженер геологийн зураг боловсруулах, зураглал хийх чадвар [4.4]

(l) Инженерийн бүтээлч сэтгэлгээтэй байх [4.5]

Төслийн инженер геологи, геотехникч, Орд, уурхайн инженер геологи, геотехникч, Ахлах инженер геологи, геотехникч, Судлаач, Ахлах менежер, Ерөнхий менежер

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга