• Сургууль

  Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Аялал жуулчлал

  Хөтөлбөрийн индекс - 101501

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  125

 • Мэргэжил

  Аялал жуулчлалын менежмент

Хөтөлбөрийн зорилго нь олон улсын жишиг стандартад нийцсэн, Монгол Улсын Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн шаардлага, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээг хангаж чадах мэдлэг, чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд чиглэгдэнэ.

Аялал жуулчлалын хөтөлбөрөөр төгсөгч нь аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээ, үйлчилгээний бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах мэдлэг, чадвар, дадал бүхий мэргэжилтэн байна.

 1. Байгаль, нийгэм, соёл, эдийн засгийн үйл ажиллагааны мөн чанарыг ойлгох, аливаа асуудалд шинжлэх ухаанчаар хандах ерөнхий мэдлэг, ур чадвар, дадлыг эзэмших
 2. Англи хэлийг ахисан түвшинд, япон хэлийг дундаас дээш түвшинд эзэмших
 3. Эдийн засаг, менежмент, бизнесийн удирдлагын орчин үеийн онол, арга зүйн цөм мэдлэг олгох;
 4. Аялал жуулчлалын хөгжлийн хандлага, орчин үеийн үзэл баримтлал, онолын ерөнхий мэдлэг эзэмших
 5. Монгол орны экологи, байгаль, аялал жуулчлалын орчинг танин мэдэх, мэргэжлийн үйл ажилллагаанд ашиглах, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх
 6. Аялал жуулчлалын бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах онолын мэдлэг, ур чадвар
 7. Жуулчдын зан төлвийг танин мэдэх, соёлын ялгааг ойлгох, аялал жуулчлалын зар сурталчилгаа, маркетингийн үйл ажиллагааг үр ашигтай явуулах, удирдах ур чадварыг эзэмших
 8. Аялал жуулчлалын эдийн засаг, санхүүгийн тайлан, тооцоо гаргах, санхүүгийн удирдлагын онолын мэдлэг, ур чадвар

Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн төрийн байгууллага, хот, аймгийн аялал жуулчлалын газарт аялал жуулчлалын мэргэжилтэн, удирдах ажилтан, Тур оператор компаний аялал жуулчлалын менежер, мэргэжилтэн, Зочлох үйлчилгээ, зочид буудал, ресторан зоогийн газрын зохион байгуулагч, маркетинг, зах зээлийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн, удирдах ажилтан, Үйлчилгээний чиглэлийн бизнесийн байгууллагын менежер, эдийн засагч, маркетингийн мэргэжилтэн, Эвент менежер, Амралтын газар, сувилал, жуулчны баазын менежер, Аяллын хөтөч-тайлбарлагч