• Сургууль

  Геологи, уул уурхайн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Геофизик

  Хөтөлбөрийн индекс - 053207

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Геофизик

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1992

Хөтөлбөрийн зорилго нь зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг мэдэрч, гадаад, дотоодод өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн судлаачдыг бэлтгэн, мэдлэг ба инновацид тулгуурласан оюуны капиталаа эрчимтэй хөгжүүлэх замаар улс орны мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахад чиглэсэн чанартай, үр ашигтай, тогтвортой үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой

 1. Суурь шинжлэх ухаан, геологийн шинжлэх ухааны онолын мэдлэгтэй, эрдэс чулуулгийн физик шинж чанарууд, тэдгээрт нөлөөлөх хүчин зүйлийн тооцоо, геофизикийн орны физик үндэс, математик илэрхийлэл, геофизикийн шууд болон урвуу бодлогын тооцоолол хийх, насан туршдаа тасралтгүй суралцах чиг баримжаатай, суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй, суралцагч хувь хүнийг хөгжүүлэх (Learning to know)
 2. Геологийн зураглал, эрэл хайгуул, бүх төрлийн ашигт малтмалын ордын зүй тогтлыг илрүүлэх геофизикийн арга аргачлалыг эзэмшсэн, нийгэмд мэргэжлийн эрэлт хэрэгцээ шаардлага, чиг хандлагыг мэдэрч хөрвөх чадвартай, геологи эрдэс баялгийн салбар болон нийгэмд тулгарч буй асуудлыг зохицуулах, шийдвэрлэх чадвартай, геологи, ашигт малтмалын судалгааны салбарт өөрийн хувь нэмрийг оруулдаг, нийгэмд зөв амьдарч чаддаг бие хүнийг төлөвшүүлэх (Learning to be)
 3. Геологи болон бусад шинжлэх ухааны ололт, амжилтаас байнга суралцаж өөрийгөө хөгжүүлдэг, бусдад болон бусдаас мэргэжлийн дагуу мэдээлэл солилцож, авч чадах чадвар, глобал орчинд олон соёл, иргэншлийн янз бүрийн төлөв хандлагатай хүмүүстэй харьцаж чаддаг, хамтарч ажилладаг 21 –р зууны иргэнийг бэлтгэх (Learning to live together)
 4. Геофизик мэргэжлийн онол, практикийн суурь мэдлэг эзэмшсэн, геологийн судалгааны тодорхой үе шатны асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагыг бүрэн хангасан геофизикийн арга аргачлал сонгох, үр дүнг боловсруулах, геологи, хайгуул, уул өрмийн ажил болон агаар сансрын мэдээлэлтэй холбон тайлалт хийх чадвар эзэмшсэн, геологийн үйлдвэрлэл, эрдэм шинжилгээ, экологи, сургалтын зэрэг нийгмийн бүхий л салбарт ажиллах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх (Learning to do)

1.1   Математик, хими, физик, геологийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг,

1.2   Инженерийн цөм суурь мэдлэг

1.3   Ахисан түвшний инженерийн суурь мэдлэг, аргууд, хэрэгсэлүүд,

2.1 Шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх чадвар,

2.2 Туршилт хийх, мэдлэг бүтээх чадвар,

2.3 Системтэйгээр бодох чадвар,

2.4 Хувь хүний хандлага, байнга суралцах чадвар,

2.5 Ёс зүйтэй байх, хариуцлагаа ухамсарлах чадвар,

3.1 Багаар ажиллах чадвар,

3.2 Харилцааны ур чадвар,

3.3 Гадаад хэлээр харилцах чадвар,

4.1 Инженерийн шийдлийн гадаад орчин ба нийгмийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар,

4.2 Инженерийн шийдлийн үйлдвэр ба бизнесийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох чадвар,

4.3 Инженерийн систем ба удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар,

4.4 Төлөвлөх чадвар,

4.5 Хэрэгжүүлэх чадвар,

4.6 Үйл ажиллагаанд оруулах чадвар

АМХЭГ, Нийслэл, аймгуудад мэргэжилтэн, Их сургуулиуд, геофизикийн гадаад, дотоод компаниуд, Уул уурхай, Зам гүүр, Барилга, Архитектурын компаниудад геофизикийн инженер,

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга