• Сургууль

  Механик, тээврийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Нисэх техникийн механик

  Хөтөлбөрийн индекс - 071604

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Нисэх техникийн механик

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  2001

Олон улсын нисэхийн сургалтын байгууллагын түвшинд агаарын хөлгийн ашиглалт, техник үйлчилгээ, технологийн онол практикийн мэдлэгийг эзэмшсэн нисэхийн салбарын ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах чадварлаг инженерийг бэлтгэх.

 1. Математикийн болон байгалийн ухааны суурь мэдлэг олгох
 2. Агаарын хөлөг, түүний агрегат, системүүдийн бүтэц, хийц, ашиглалт, техникийн үйлчилгээ, засвар болон ашиглалтын үйл ажиллагааны технологийг төслөх, удирдах, механик системийн оношлол, хэмжилт тохиргоо хийх, электроникийн мэдлэгтэй, инженерийн программ хангамжыг ашиглан асуудлыг бие даан турших, судлах, тооцоолох, шийдвэрлэх мэргэжлийн сэтгэлгээ, ур чадварыг бүрэн эзэмшүүлэх. Агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах, агаарын замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулах арга технологийн мэдлэг чадвартай, агаарын тээвэрлэлт чиглэлээр техникийн бодлого явуулах, шинжлэн судлах, тооцоолох, шийдвэрлэх мэргэжлийн сэтгэлгээ, ур чадварыг бүрэн эзэмшүүлэх
 3. Бие хүнийг бүтээлч, хариуцлагатай, мэргэжлийн ёс зүйтэй болгож төлөвшүүлэх, бие даан мэдлэг чадвараа дээшлүүлэн сурах, нийгэмшил, харилцааны ур чадваруудыг олгох
 4. Үйлдвэрлэл, бизнесийн хүрээнд зах зээлийн эрэлт, салбарын дотоод гадаад боломжид нийцүүлэн агаарын тээврийн үйлчилгээг хариуцах, удирдан зохион байгуулах ажил гүйцэтгэх, тэдгээрийг шийдвэрлэхэд өөрийн судалсан шинжлэх ухааны аргуудыг ашиглаж чаддаг, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах “энтрепренёр” мэргэжилтэн бэлтгэх

Зорилт 1-ийн хүрээнд: Онолын болон суурь шинжлэх ухааныг инженерийн шийдэлтэй холбож ойлгуулах, хичээлүүдийн уялдаа холбоог илүү сургалт + судалгаа + инноваци шийдэлтэйгээр олгох. 

 • ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ХӨГЖЛИЙН ХАНДЛАГЫГ ШИНЖЛЭН СУДЛАХ: Онолын болон мэргэжлийн суурь шинжлэх ухааныг инженерийн шийдэлтэй холбож судалгаанд ашиглаж сурах, салбарын үйлдвэрлэлийн асуудлыг шийдвэрлэх арга зүйд суралцах.

Зорилт 2-ын хүрээнд:

 • ЗАДЛАН ШИНЖЛЭХ БА АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ: Асуудлыг таних, томъёолох, загварчлах, үнэлгээ ба чанарын анализ хийх, тодорхойгүй зүйлд дүн шинжилгээ хийх, шийдэл ба зөвлөмж гаргах.
 • ТУРШИХ, СУДЛАХ, МЭДЛЭГ БҮТЭЭХ ЧАДВАР: Таамаглал ба томъёолол гаргах, судалгааны хэвлэмэл ба цахим бүтээлийн хайгуул хийх, мэдээллийг зэрэглэх ангилах туршилтын агуулга, зорилго, бүтцийг тодорхойлох, хэмжилт хийх, өгөгдлүүд боловсруулах, шинжилгээг таамаглах ба хамгаалах, мэдлэг бүтээх.
 • СИСТЕМТЭЙ СЭТГЭХ ЧАДВАР: Цогцоор нь сэтгэх, системд үүсэх нөхцөл байдал, харилцан хамаарал, хоорондын уялдааг олж харах, дараалал тогтоох ба чухалчлах, системийн хүрээнд оновчтой шийдэл гаргах.
 • МЭРГЭЖЛИЙН МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР: Инженерийн үйл ажиллагаа, арга хэрэгслийн ахисан түвшний мэдлэг олгож, агаарын хөлгийн радио холбоо, электроник хэрэглэл, цахилгаан техник, байршил-навигацын төхөөрөмжүүд дээр гарах альваа асуудлыг бие даан турших, судлах, тооцоолох, шийдвэрлэх чадвар, мэргэжлийн хэрэглээний программууд ашиглах, техник хэрэгсэлтэй ажиллах, агаарын хөлгийн үр ашиг, чанарыг сайжруулахтай холбогдсон судалгаа шинжилгээний асуудал таамаглах, томъёолох чадвар, шинэ бүтээгдэхүүний технологийн болон хэрэглээний үзүүлэлтүүдийг тогтоох, тодорхойлох тооцоолол хийх болон түүнийг үйлдвэрлэх технологийн шийдэл боловсруулах, эдийн засгийн үр дүнг таамаглах мэдлэг чадвар, дадал.

Зорилт 3-ын хүрээнд:

 • ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА, СЭТГЭЛГЭЭ, ТАНИН МЭДЭХ, СУРАЛЦАХ ЧАДВАР: Тодорхойгүй зүйлд шийдвэр гаргах санаачлага, хүсэл эрмэлзлэл, шүүмжлэлт сэтгэлгээ, бүтээлч сэтгэлгээ, өөрийгөө танин мэдэх, мэдлэгийн цогц чадвар, цаг болон нөөцийг удирдах чадвар. 
 • ЁС ЗҮЙТЭЙ, ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙХ ЧАДВАР: Ёс зүйн хэм хэмжээг мэдэх, нийгмийн хариуцлагатай байх, мэргэжлийн ёс зүйтэй, санаачлагатай, алсын хараатай, тэмүүлэлтэй байх, инженерийн салбарын цаг үетэй хөл нийлүүлэх. • БАГААР АЖИЛЛАХ ЧАДВАР: Үр дүнтэй баг бүрдүүлэх, гишүүдийн ажил үүргийг хуваарилах, багаа удирдах, хөгжүүлэх, манлайлах, бусад баг хүмүүстэй харилцан ойлголцох, хамтран ажиллах 
 • ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАР: Ярианы болон бичгийн харилцааны ур чадвар, санал бодлоо илэрхийлэх, баталгаажуулах, цахим хэрэгсэл, график, схем, дүрслэл ашиглах чадвар, харилцааны стратеги, эрсдэл хүлээх, бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэх, хүлээн зөвшөөрөх чадвар, гадаад хэлээр харилцах чадвар.

Зорилт 4-ийн хүрээнд: 

 • ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, БИЗНЕСИЙН ХҮРЭЭНД АМЖИЛТТАЙ АЖИЛЛАХ ЦОГЦ ЧАДВАР: Инженерийн шийдлийн үйлдвэр ба бизнес, гадаад орчин, нийгмийн хүрээнд хэрхэн нөлөөлхийг ойлгох чадвар, инженерийн систем ба удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох чадвар, Үйлдвэрлэл бизнесийн үйл ажиллагааг удирдах, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах “энтрепренёр” ур чадвар.

 1. Нисэх техникийн сургалтын хэлтсийн инженер
 2. Нисэх үйлдвэр төлөвлөлтийн инженер
 3. Нисэх үйлдвэрлэл хяналтын инженеринг
 4. Нисэхийн найдвартай ажиллагаа хариуцсан инженер
 5. Нисэхийн төлөвлөлт бүртгэлийн инженер
 6. Агаарын хөлгийн агуулах, багаж сэлбэг хариуцсан инженер
 7. Хангамжын инженер
 8. Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ хянөлтын төвийн инженер
 9. Нисэхийн шугамын инженер
 10. Техникч
 11. Агаарын хөлгийн засварын цехийн инженер
Хөтөлбөрийн видео танилцуулга