• Сургууль

  Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж

  Хөтөлбөрийн индекс - 071509

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1961

Хөнгөн үйлдвэрийн бүх салбарын тоног төхөөрөмжийг төсөллөх, удирдан ажиллах чадвартай механик инженер бэлтгэнэ

Хөнгөн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмжийг төсөллөж зохион бүтээдэг, үйлдвэрлэлийн хагас болон бүрэн автомат машины программ хангамж бичих ахисан түвшний боловсрол эзэмших зорилготой, төслийг удирдах, инженерийн ёс зүйтэй мэргэжилтэн болсон байна.

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж хөтөлбөрөөр суралцсан оюутан техникийн онолын мэдлэг, хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн-үйлдвэрлэл, үйлчилгээний машин, тоног төхөөрөмжийг удирдах, техник болон программ хангамж зохион бүтээх, автоматжуулах, хувь хүний манлайлах, нийгмийн харилцааны ур чадварыг эзэмшсэн байна.

механик инженер, засварын инженер, судлаач, багш,

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга