• Сургууль

  Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи

  Хөтөлбөрийн индекс - 072204

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1971

Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи хөтөлбөр нь суралцагчдад боловсруулах үйлдвэрийн техник, технологийн онолын мэдлэг, бүтээгдэхүүн төсөллөх, технологи боловсруулах, үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэлийг удирдах, хувь хүн өөрийгөө хөгжүүлэх болон харилцааны ур чадвар эзэмшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх зорилготой

Мод боловсруулах салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах, орчин үеийн техник технологийг үйлдвэрт нэвтрүүлдэг, шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх ахисан түвшний мэдлэг эзэмших зорилготой, багаар ажилладаг, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн

Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи хөтөлбөрөөр суралцсан оюутан боловсруулах техникийн онолын мэдлэг,бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, технологийн процессуудад хэмжилт, туршилт явуулж, дүн шинжилгээ хийх, төсөл бичих, үйлдвэрлэлийн дамжлага бүрийн технологийг сонгох, удирдах, хамт олныг манлайлах, зохион байгуулах харилцааны ур чадвартай болно.

• Мод боловсруулах үйлдвэр

• Тавилгын үйлдвэр

• Дизайны компани

• Төрийн байгууллага

• Эрдэм шинжилгээний байгууллага

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга