link

Гадаад багш, мэргэжилтэн урьж ажиллуулахад шаардагдах материал, виз болон бусад мэдээлэл

  Гадаад багш урьж ажиллуулахтай холбоотой мэдээлэл

  Монгол улсад орж ирэхээс өмнө

  Монгол улсад орж ирсэний дараа

  Оршин суух зөвшөөрлийн сунгалт

  Гарах виз

Affiliated schools