link

Төрийн өмчийн 6 их сургуулийн хамтарсан тушаал

Суралцагч бусад их сургуулиас хичээл судлах үйл ажиллагааг зохицуулах журам

Урьдчилсан сэргийлэх үзлэг зохион байгуулах журам батлах тухай

Бакалаврын түвшний ерөнхий суурь хичээлийн нэгдсэн сурах бичиг боловсруулах, хэвлүүлэх журам

Номын сангаар үйлчилгээ үзүүлэх журам

Төрийн өмчийн сургуульд докторын дараах судлаач ажиллуулах нийтлэг журам

Affiliated schools