link

ШУТИС-ийн багшийн сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын ур чадварын шалгалтын хариу
2023-09-01 19:38 ЗАА

2023.09.01

Оролцогчийн код

Мэдээллийн технологи

Англи хэл

1

S.EL19K101

Тэнцсэн

Тэнцсэн

2

S.EL19K102

Тэнцсэн

Тэнцсэн

3

S.EL19K103

Тэнцсэн

Тэнцсэн

4

S.EL19K104

Тэнцээгүй

Тэнцсэн

5

S.EL19K105

Тэнцсэн

Тэнцээгүй

6

S.EL19K106

Тэнцсэн

Тэнцсэн

7

S.EL19K107

Тэнцсэн

Тэнцсэн

8

S.EL19K108

Тэнцсэн

Тэнцсэн

9

S.EL19K109

Тэнцсэн

Тэнцсэн

10

S.EL19K110

Тэнцсэн

Тэнцсэн

11

S.EL19K111

Тэнцсэн

Тэнцсэн

12

S.EL19K112

Тэнцсэн

Тэнцээгүй

13

S.EL19K113

Тэнцсэн

Тэнцээгүй

14

S.EL19K114

Тэнцсэн

Тэнцсэн

15

S.EL19K115

Тэнцсэн

Тэнцсэн

16

S.EL19K116

Тэнцсэн

Тэнцсэн

17

S.EL19K117

Тэнцсэн

Тэнцсэн

18

S.EL19K118

Тэнцсэн

Тэнцсэн

2 шалгалтад  тэнцсэн оролцогчид Мэргэжлийн шалгалтыг 2023 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 14.00 цагт тухайн бүрэлдэхүүн сургуулийн мэргэжлийн салбар, тэнхим дээр өгнө үү.

БАГШИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН КОМИСС

Affiliated schools