Зөвлөлүүд

Удирдах зөвлөл

Эрдмийн зөвлөл

Ректорын зөвлөл

Ахмадын зөвлөл

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо

Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөл

ШУТИС-ийн залуучуудын хөгжлийг дэмжих холбоо