Хөтөлбөрийн хороо

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны ажлын төлөвлөгөө

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны хэлэлцэх асуудал

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны хурлын шийдвэр 

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны бүрэлдэхүүн

ШУТИС-ийн хөтөлбөрийн хорооны үйл ажиллагааг зохицуулах журам