Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэлд хэвлүүлэх Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн шинэчилсэн загвар

Профессор багш нарын ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл №4/187, Улаанбаатар хот 2016 он,

"Эрдмийн чуулган-2017" Профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл- №4/209, Улаанбаатар хот 2017 он