4. Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны чиглэлээр

ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн талаар баримтлах бодлого  /2020/

ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны журам шинэ

Бүтээлийн хуулбарлалтыг шалгах түр журам шинэ 

ШУТИС-д төсөл, гэрээт ажил хэрэгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам шинэ 

ШУТИС-ийн Барааны тэмдгийг ашиглах журам шинэ 

Төрийн өмчийн их сургуульд докторын дараах судлаач ажиллуулах нийтлэг журам шинэ 

"ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн талаар баримтлах бодлого"-ыг батлах тухай шинэ

ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн дүрэм

ШУТИС-ийн Эрдмийн ба хүндэт цол олгох журам шинэ

ШУТИС-д судалгааны профессорын баг байгуулж, ажиллуулах журам

ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн нийтлэг журам 

ШУТИС-ийн технологи дамжуулах журам

ШУТИС-ийн дэргэд гарааны компани байгуулж, ажиллуулах журам

Авьяасыг дэмжих хөтөлбөр, авьяастныг дэмжих түр журам шинэ

Профессор, багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож үнэлэх журам /2022/