4. Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны чиглэлээр

  ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны журам шинэ

  Бүтээлийн хуулбарлалтыг шалгах түр журам шинэ 

  ШУТИС-д төсөл, гэрээт ажил хэрэгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам шинэ 

  ШУТИС-ийн Барааны тэмдгийг ашиглах журам шинэ 

 Төрийн өмчийн их сургуульд докторын дараах судлаач ажиллуулах нийтлэг журам шинэ 

 "ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн талаар баримтлах бодлого"-ыг батлах тухай шинэ

  ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн дүрэм

  ШУТИС-ийн Эрдмийн ба хүндэт цол олгох журам шинэ

  ШУТИС-д судалгааны профессорын баг байгуулж, ажиллуулах журам

  ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн нийтлэг журам 

  ШУТИС-ийн технологи дамжуулах журам

  ШУТИС-ийн дэргэд гарааны компани байгуулж, ажиллуулах журам

  Авьяасыг дэмжих хөтөлбөр, авьяастныг дэмжих түр журам шинэ

  ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэ