Оршин суух зөвшөөрлийн сунгалт

               ХЭҮТ-өөс зөвшөөрлийг сунгах

Оршин суух хугацааг сунгах тохиолдолд хугацаа дуусахаас 1 сарын өмнө ГХА-д мэдэгдэх ёстой. Үүний дараа ГХА-аас ХЭҮТ-д хандсан хүсэлт гаргана. Дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

                 ИХШХЕГ-аас зөвшөөрлийг сунгах

Урьж буй бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхимийн багш, ажилтан нь гадаад багшийн хамт дараах материалыг бүрдүүлэн ИХШХЕГ-д хандана. Үүнд: