Гарах виз

Гадаад багш нь Монгол улсаас бүр мөсөн гарахаас 20 хоногийн өмнө ГХА-д биечлэн ирж ХЭҮТ, ИХШХЕГ-т хандсан бүртгэлээс хасах, гарах виз хүссэн албан бичигавч эдгээр байгууллагуудад хүргүүлэх шаардлагатай.