ШУТИС - Оюуны өмч

Оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт хийгдсэн байдлын тоо мэдээлэл

Бүрэлдэхүүн сургууль Шинэ бүтээл Ашигтай загвар Зохиогчийн эрх Нийт
1 Барилга, архитектурын сургууль - БАС     17 17
2 Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль - БУХС     4 4
3 Геологи, уул уурхайн сургууль - ГУУС     10 10
4 Гадаад хэлний сургууль - ГХС     9 9
5 Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль - ДаТС   1 8 9
6 Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль - МХТС     20 20
7 Механик тээврийн сургууль - МехТС   7 1 8
8 Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль - ҮТС 1 5 6 12
9 Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль - ХШУС   1 11 12
10 Эрчим хүчний сургууль - ЭХС   1 2 3
11 Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа, хөгжлийн хүрээлэн - ХҮСХХ   2 2 4
12 Уул уурхайн хүрээлэн - УУХ     1 1
  Нийт 1 17 91