2. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагааны чиглэлээр

   ШУТИС-ийн чанарын менежментийн тогтолцооны гарын авлага NEW

   ШУТИС-ийн Чанарын бодлого, зорилт NEW

  ШУТИС-ийн баримт бичгийн боловсруулалт, бүртгэл, хяналтын журам NEW

  ШУТИС-ийн үйл ажиллагаанд шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам NEW

  ШУТИС-ийн Дотоод хяналт шалгалтын журам