Монгол улсад орж ирэхээс өмнө

Zovshoorol.png

1.БШУЯ-аас зөвшөөрөл авах:

ШУТИС-ийн ГХА-ны мэргэжилтэн дээр дурдсан материалыг шалган баталгаажуулж, ажлын 5 хоногт багтаан холбогдох бүрэлдэхүүн сургуулийн санал, албан бичгийг үндэслэн ГХА-ны албан бичгийн хамт БШУЯ-нд хүргүүлнэ.

2. Харьяа дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэсийн санал авах

Ажиллуулахаар урьж буй бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхим нь дараах материалыг бүрдүүлэн тухайн сургуулийн харьяа дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэст хүргүүлнэ. Үүнд:

 3. ХЭҮТ-өөс урилга, HG ангиллын виз олгохыг зөвшөөрсөн албан бичиг авах

Ажиллуулахаар урьж буй бүрэлдэхүүн сургууль, холбогдох тэнхимийн багш, ажилтан нь өмнө бүрдүүлсэн материалуудаас гадна дараах бичиг баримтыг холбогдох зөвшөөрлийн хамт ХЭҮТ-д хүргүүлнэ. Үүнд:

/Хөрвүүлэх бичиг баримтыг баталгаат орчуулгын газраар хийлгэсэн байна./

 4.      ИХШХЕГ-аас HG ангиллын визийн урилга явуулах

Урьж буй сургууль, нэгжийн багш, ажилтан нь дараах материалыг бүрдүүлэн ИХШХЕГ-т хүргүүлнэ. Үүнд:

Жич: Тухайн гадаад иргэн нь ямар улс орон дахь Монгол улсын ЭСЯ эсвэл консулын газраас визийн урилгаа авахаа урьдчилан мэдэгдсэн байх шаардлагатай.