Хэвлэх, хувилах үйлчилгээний талбайн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулна