Барилга байгууламжийн геотехникийн асуудлууд эрдэм шинжилгээний XVI бага хурал