ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль, харьяа нэгжийн захирлын тайлангийн хурал зохион байгуулах удирдамж, хуваарь