ШУТИС-ийн багшийн сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын ур чадварын шалгалтын хариу

2024.01.19

Оролцогчийн код

Англи хэл

Мэдээллийн технологи

1

S.EL24K101

Тэнцээгүй

Тэнцээгүй

2

S.EL24K102

Тэнцээгүй

Тэнцээгүй

3

S.EL24K103

Тэнцээгүй

Тэнцээгүй

4

S.EL24K104

Тэнцээгүй

Тэнцсэн

5

S.EL24K105

Тэнцээгүй

Тэнцээгүй

6

S.EL24K106

Тэнцээгүй

Тэнцээгүй

7

S.EL24K107

Тэнцээгүй

Тэнцээгүй

8

S.EL24K108

Тэнцээгүй

Тэнцээгүй

9

S.EL24K109

Тэнцээгүй

Тэнцсэн

10

S.EL24K110

Тэнцээгүй

Тэнцээгүй

11

S.ELT24K301

Тэнцээгүй

Тэнцээгүй

12

S.ELT24K302

Тэнцээгүй

Тэнцсэн

БАГШИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН КОМИСС