Тайваний Үндэсний Шинжлэх Ухаан Технологийн Комисс “IC Taiwan Grand Challenge” дэлхийн туршилтын төслийн уралдааныг зохион байгуулж байна

Тайваний Үндэсний Шинжлэх Ухаан Технологийн Комисс “IC Taiwan Grand Challenge” дэлхийн туршилтын төслийн уралдааныг зохион байгуулах болно. Эхний шат нь өнөөдөр буюу 2024 оны 6-р сарын 11-ний өдрөөс 2024 оны 6-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл бүртгэлийн материал хүлээж авна. Хоёрдугаар шат нь 2024 оны 9-р сарын 4-ний өдрөөс 2025 оны 1-р сарын 31-ний өдрийг хүртэл бүртгэлийн материал хүлээж авна.

 Туршилтын төслийн уралдааны удирдамж татаж авах

Тайваний төлөөлөгчийн газар