ШУТИС-ийн статистик үзүүлэлт

ШУТИС-д бакалавр, магистр, докторын сургалтанд суралцаж буй оюутны тоо (сүүлийн 3-н жилээр)

ШУТИС-ийн нийт оюутны тоо 20310

Бүрэлдэхүүн сургуулиудад суралцагч оюутны тоо (бакалавр, магистр, доктор)

 

ПРОФЕССОР, БАГШ НАРЫН ТОО

Нийт  профессор багш 943

 

НИЙТ БАГШИД ДОКТОР ЗЭРЭГТЭЙ БАГШИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

 

ШУТИС-ИЙН ПРОФЕССОР БАГШ (АЛБАН ТУШААЛААР)

 

САЛБАР, ТЭНХИМИЙН ТОО

Салбар, тэнхимийн тоо

Салбар 35

Тэнхим 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАКАЛАВР, МАГИСТР, ДОКТОРТ СУРАЛЦАЖ БУЙ ОЮУТНЫ ТОО, ХӨТӨЛБӨР, МЭРГЭЖИЛ

Нийт хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн тоо 294