Хууль, эрх зүйн баримт бичиг

Төрийн өмчийн их сургуульд докторын дараах судлаач ажиллуулах нийтлэг журам

Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох журам

Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам

Инновацийн тухай

Технологи дамжуулах тухай

Гарааны компани байгуулах тухай

Оюуны өмчийн тухай хууль

Патентын тухай хууль

Зохиогчийн эрхийн тухай хууль

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль