СУДАЛГААНЫ ПРОФЕССОРЫН БАГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ