3. Сургалтын үйл ажиллагааны чиглэлээр

  ШУТИС-ийн бакалаврын сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

 ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам NEW

  Профессор багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, үнэлэх журам NEW

  ШУТИС-д магистр, докторын сургалт явуулах, зэрэг хамгаалуулахад баримтлах журам

  Докторантын шилжилт хөдөлгөөний журам

  Магистрын шилжилт хөдөлгөөний журам

  ШУТИС-д магистрантур, докторантурын эчнээ сургалт явуулах журам

  ШУТИС-ийн профессор багш нарын ном сурах, бичиг бичих журам NEW

  ШУТИС-ийн профессор багш нарыг аттестатчилах, профессорын баг тэнхимийн рейтинг тогтоох журам

  Профессор багш нарыг аттестатчилах шалгуур үзүүлэлт

  Мэргэжлийн ба техникийн боловсролын сургалтын багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журам

  ШУТИС-ийн мэргэжлийн сургалттай бүрэлдэхүүн сургууль, коллеж, МСҮТ-д суралцагчдын мэргэжлийн дадлага хийх журам

  ШУТИС-ийн мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын багуулагын төгсөгдөөс төгсөлтийн шалгалт авах, мэргэжлийн зэрэг, цол олгох журам

  ШУТИС-ийн политехник коллеж, МСҮТ-ийн багшийн албан тушаалын зэрэглэл тогтоох журам

  Үр дүнгийн менежментийг туршин нэвтрүүлэх нөхцөлд профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний ажлыг кредитээр тооцож, үнэлэх түр журам

  Үр дүнгийн менежментийг туршин нэвтрүүлэх нөхцөлд профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний ажлыг кредитээр тооцож, үнэлэх түр журам Хоёрдугаар хавсралт

  Профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээ, инноваци болон сургууль, олон нийтийн үйлчилгээний ажлын үр дүнг тооцож, үнэлэх журам

  ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

  ШУТИС-ийн хөтөлбөрийн хорооны үйл ажиллагааг зохицуулах журам NEW