• Сургууль

  Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Нийгмийн ажил

  Хөтөлбөрийн индекс - 092301

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  122

 • Мэргэжил

  Нийгмийн ажил

Нийгмийн ажлын мэргэшсэн, оюунлаг, ёс зүй, EQ -тэй мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах

 1. Нийгмийн ажлын суурь мэдлэг, бүтээлч болон шүүмжлэлт сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
 2. Хувь хүн бүлэг, олон нийтэд үр ашигтай нийгмийн ажлын үйлчилгээг төлөвлөх, хүргэх, үнэлэх чадвартай боловсон хүчин бэлтгэх, 
 3. Нийгмийн түншлэл сүлжээг өргөжүүлэх, өндөр ёс зүйтэй мэргэжилтэн бэлтгэх,

 1. Нийгмийн ажлын өргөн хүрээний мэдлэг, сэтгэлгээ
 2. Мэргэжлийн ур чадвар, дадал хандлага
 3. Багаар ажиллах болон харилцааны ур чадвар 4. CDIO чадварууд

Төрийн болон Төрийн бус, ОУ-ын бүх түвшний нийгмийн үйлчилгээний байгууллагуудад ажиллах бүрэн боломжтой.

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга