• Сургууль

  Геологи, уул уурхайн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн инженерчлэл

  Хөтөлбөрийн индекс - 072407

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн инженер

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  2022

Инженер-техникийн суурь мэдлэгтэй, техникийн ашиглалт, технологийн үйл ажиллагаанд биечлэн оролцох, зохицуулан ажиллах чадвартай, улс орны нийгэм, эдийн засаг, газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн хөгжилд мэргэжлийн чиглэлээр зохих хувь нэмрийг оруулдаг, үндэсний болон олон улсын түвшинд ажиллах чадвартай хувь хүнийг бакалаврын түвшинд бэлтгэх, газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийн нарийн мэргэжлийн мэдлэг, дадал, чадвартай инженерүүдийг бэлтгэнэ.

Математикийн болон байгалийн ухаан, гадаад хэл, инженер, технологийн мэдлэг олгох, хувь хүний хандлага, төлөвшил, байнга суралцах чадвар, ёс зүйтэй байх, хариуцлагаа ухамсарлах чадвар, багаар ажиллах чадвар, харилцааны ур чадвартай байх, гадаад хэлээр харилцах чадвар, инженерийн шийдэл гаргах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх зэрэг чадваруудыг эзэмшүүлэх Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн инженер, техник технологийн хэсэгт ажиллах, газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тодорхой зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд инженерийн шийдэл, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх мэдлэг чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн зорилтот төсөлд инженер, техник, технологийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх зорилттой.

1.1. Математик , шинжлэх ухаан, инженерийн үндсэн суурь мэдлэгийг хэрэглэх (A1)

1.2.Өгөгдлийг хөврүүлэх, дүн шинжилгээ хийх болон туршилт хийх, туршилтын загвар гаргах, гүйцэтгэх (A2)

1.3.Инженерийн дадлага ажилд шаардлагатай техник, ур чадвар, орчин үеийн инженерийн багаж хэрэгслийг ашиглах чадвар (A3)

2.1. Инженерийн чиглэлийн аливаа асуудлыг тодорхойлох, томьёолох, шийдвэрлэх (B1)

2.2.Эдийн засаг, хүрээлэн байгаа орчин, нийгэм, улс төр, ёс зүй, эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрлэл, тогтвортой байдал зэрэг бодит шаардлагаас урган гарах тухайн хэрэгцээнд нийцсэн үйл ажиллагаа эсвэл системийг загварчлах (B2)

3.1. Гадаад хэлээр харилцах чадвар (C1)

3.2. Олон чиглэлийн мэргэжлийн багт ажиллах чадвартай байх (C2)

4.1. Инженерийн шийдлийн глобал, эдийн засаг, хүрээлэн байгаа орчин, нийгэмд хэрхэн нөлөөлөхийг ойлгох өргөн хүрээний мэдлэг боловсролтой байх (D1)

4.2. Орчин үеийн асуудлын тухай мэдлэг(D2)

5.1. Мэргэжлийн болон ёс зүйн хариуцлагаа ухамсарлах (E1)

5.2. Насан туршийн боловсролын хэрэгцээг ойлгож суралцах чадвар (E2)

Төр захиргааны болон эрдэм шинжилгээний байгууллага, Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК, Дорно говь аймаг дахь ГТБҮ

Хөтөлбөрийн видео танилцуулга