Шинээр элсэх гадаад оюутанд зориулсан мэдээлэл, зөвлөмж

ШУТИС-ийн намрын улиралын хичээл 8 дугаар сарын 25-ны өдрөөс, хаврын улиралын хичээл 1 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс тус тус эхэлдэг бөгөөд шинээр элсэхийг хүсэгч нь дараах хугацаанд хүсэлтээ ирүүлэн сургуульдаа хандана.

§  Намрын улиралд элсэх бол  4-р сарын 1-ний өдрөөс  6-р сарын 1-ний  хооронд

§   Хаврын улиралд элсэн суралцах бол 9-р сарын 1-ний өдрөөс 11-р сарын 1-ний хооронд материалаа ирүүлж, сургуульдаа хандана.

 

Шинээр элсэгч гадаад оюутны бүрдүүлэх материалууд: