Монгол улсад орж ирсэний дараа

 Гадаадын иргэн нь Монгол улсад 90 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суух тохиолдолд ирсэн өдрөөсөө хойш 21 хоногийн дотор оршин суух зөвшөөрөл авах ёстой бөгөөд хугацаандаа аваагүй тохиолдолд ИХШХЕГ-ын дүрэмд заасны дагуу мөнгөн торгууль төлдөг болохыг анхаарна уу.