Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн БАТС-ийн докторант Жи Чанг  "Динамик чадавхид суурилсан нөөцийн интеграци, бизнес загварын инновацийн хамаарлын судалгаа" (Research on the Relationship of Resource Integration and Business Model Innovation based on the Dynamic Capability)” сэдвээр 2023 оны 09 дугаар сарын 14-ны өдрийн 15 цагаас Менежментийн докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал ШУТИС-ийн 5-р байрны БАТС-ийн 411 тоот өрөө буюу Менежментийн Өв судлалын танхимд явагдана.

Менежментийн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл