Япон улсын их, дээд сургуульд магистрын хөтөлбөрт суралцах сонирхолтой ШУТИС, Коосен сургуулиудыг үндсэн багш, ажилтан, судлаачдад