• Сургууль

  Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль

 • Хөтөлбөр

  Машин үйлдвэрлэлийн технологи

  Хөтөлбөрийн индекс - 071507

 • Жил

  4

 • Цуглуулах кредит

  130

 • Мэргэжил

  Машин үйлдвэрлэлийн технологи

 • Хөтөлбөр (мэргэжил) хэрэгжүүлж эхэлсэн огноо

  1982

Онолын үндэслэл сайтай мэдлэгийг системтэйгээр эзэмшсэн, бүтээлч сэтгэлгээтэй, бие даах, багаар ажиллах болон мэргэшлийн өндөр чадвартай судалгаа хийх, зохион байгуулах мэдлэг, чадварыг практик дээр хослуулан эзэмшсэн, өрсөлдөх чадвартай, шинийг санаачлагч бакалаврын зэрэгтэй Машин үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжлийн Механик инженерийг бэлтгэх

 • Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийг хэрэгжүүлж салбар, байгууллагын хөгжлийг шинэ түвшинд хүргэхүйц инженерийн орчин үеийн онол, арга зүй, технологийг эзэмшүүлэх;
 • Онолын мэдлэгийг практикт ашиглаж, бүтээлчээр хэрэгжүүлэх дадал, чадвар эзэмшүүлэх;
 • Туршилт, судалгаа хийх арга, барил эзэмшүүлэх;
 • Машин үйлдэврлэлийн технологи инженерийн технологийг эзэмшсэн, манлайлах чадвартай, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, мэргэжлийн болон нийгмийн ёс зүйтэй мэргэжилтэн бэлтгэх;

 1. Математик байгалийн шинжлэх ухааны үндсэн суурь мэдлэг;
 2. Машин үйлдвэрлэлийн инженерийн мэргэшсэн түвшний мэдлэг;
 3. Машин үйлдвэрлэлийн салбарын технологи, төхөөрөмжүүдэд туршилт, шинжилгээ хийх, үр дүнг боловсруулах, дүгнэлт гаргах чадвар эзэмших;
 4. Нийгэм эдийн засаг, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, чадвар;
 5. Багаар ажиллах чадвар;
 6. Мэргэжлийн ном сурах бичгийг гадаад хэл дээр ашиглах чадвар;
 7. Мэргэжлийн асуудлыг танилцуулах, тайлбарлах, ойлгуулах чадвар;
 8. Ахисан түвшинд болон мэргэжил дээшлүүлэхээр суралцах чадвар;

Машин үйлдвэрлэлийн технологи, механик инженерийн мэргэжлийг эзэмшсэнээр:

 • Машин үйлдвэрлэлийн технологи инженер;
 • Бүх төрлийн салбарт механик инженер;
 • Зохион бүтээгч инженер;
 • ХАБАЭ-н инженер;
 • Их дээд сургуульд мэргэжлийн багш /магистр/;
 • Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд мэргэжлийн багш;
 • Албан байгууллагад мэргэжлийн чиглэлийн мэргэжилтэн;
 • Яаманд аж үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн зэрэг чиглэлээр ажиллана.
Хөтөлбөрийн видео танилцуулга