1. Захиргааны үйл ажиллагааны чиглэлээр

   ШУТИС-ийн дүрэм

  ШУТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрэм

  ШУТИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам NEW

  ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм NEW

  ШУТИС-ийн Удирдах албан тушаалтны албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх, албан тушаал хавсран ажиллах журам

  ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн хурлын дэг  NEW

  Тушаал боловсруулах, хянах, бүртгэх, биелэлтэнд хяналт тавих журам

  ШУТИС-д мөрдөх албан хэрэг хөтлөлтийн заавар

  ШУТИС-ийн дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм

  ШУТИС-ийн ёслолын хувцасны загвар хэрэглэх журам

  Багшийн хөгжлийн төвийн дүрэм

  ШУТИС-ийн Оны шилдэг багш шалгаруулах журам

  Хоолны газрын нийтлэг журам

  ШУТИС-Эрүүл мэндийн төвийн ажиллах дотоод журам

  ШУТИС-ийн архивын дүрэм

  ШУТИС-ийн Архивын сан хөмрөгийн баримтыг ашиглуулах журам

  ШУТИС-ийн профессор багш, ажилтан ажилчдыг шагнаж урамшуулах журам

  ШУТИС-ийн багш ажилтныг орон сууцны зээлд хамруулах үйл ажиллагааг зохицууулах журам

  "ШУТИС-ийн багш, ажилтны өөрийн үнэлгээний систем"-ийг хэрэгжүүлэх түр журам

  ШУТИС-ийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх журам

  ШУТИС-ийн Ахмадын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам 

  ШУТИС-ийн багш, ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, урамшуулах журам NEW

  ШУТИС-ийн 2019 оны хамтын гэрээ 

  ШУТИС-ийн 2021 оны хамтын гэрээ 

  ШУТИС-ийн 2022 оны хамтын гэрээ NEW

  ШУТИС-ийн Музейн үйл ажиллагааг зохицуулах журам NEW

ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам NEW

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам NEW

Өргөдөл, гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэх журам NEW

ШУТИС-ийн цаг бүтгэлийн түр журам NEW