2022-2023 оны төгсөлтийн ёслолын ажиллагааны хөтөлбөр, удирдамж