Та бүхнийг "Монгол орны гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологийн асуудлууд" сэдэвт 31 дүгээр хуралд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна
ЗАА