Монголын түүхийн долоо хоног арга хэмжээ 04 сарын 15-19 өдрүүдэд зохион байгуулагдана