Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөл

Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн мэдээлэл

ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн мэдээлэл

ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн ажлын товч тайлан

ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2016-2017 оны хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөө

ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2017-2018 оны хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөө

ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн  2017-2018 оны хичээлийн жилийн ажлын мэдээлэл

ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2018-2019 оны хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөө

ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн  2018-2019 оны хичээлийн жилийн ажлын мэдээлэл

ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2019-2020 оны хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөө

ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2020-2021 оны хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөө

ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн ажлын мэдээлэл

Ректор тушаал 20150826 дүрэм, журам

ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2021-2022 оны хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөө